هنر مدرن و معاصر

26 اسفند 1394
26 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #132 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
130 * 163
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$50,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

شماره اثر #133 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
76 * 118
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$37,500
7.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

رنگ روغن و جسو روی تخته سه لا
100 * 100
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$50,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

رنگ روغن و جسو روی تخته سه لا
90 * 110
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$52,500
5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

شماره اثر #136 (فروخته شده)
رنگ روغن روی مقوا روی تخته فیبر
100 * 69
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$47,500
35.714%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

mud and glue on canvas، گِل و چسب روی بوم
80 * 80
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$50,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

رنگ روغن روی بوم
99 * 99
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$227,000
127%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

رنگ روغن روی بوم
63.5 * 64.1
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$125,000
78.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

رنگ روغن و گرافیت روی بوم
81 * 58.4
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$50,000
233.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

رنگ روغن روی بوم
100 * 100
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$137,000
174%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394