حراج 20th Century Art / Middle East


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £577,000
759,211 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £822,000
1,081,579 دلار آمریکا
مجموع فروش £921,500
1,212,500 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £92,150
121,250 دلار آمریکا
هنرمندان 9
آثار هنری 11
آثار هنری فروخته شده 10
آثار هنری

UNTITLED (FROM THE TREE TRUNK SERIES)
- سهراب سپهری 9.1% بیشتر از میانگین
£272,750
358,882 دلار آمریکا
بدون عنوان
- بهمن محصص 112.5% بیشتر از میانگین
£212,500
279,605 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر قرن بیستم / خاورمیانه
لندن
مهر 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,011,024
1,330,295 دلار آمریکا
20th Century Art / Middle East
لندن
فروردین 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
12
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,750
335,938 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن مدیترانه
لندن
آبان 1398
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها £366,183
475,562 دلار آمریکا