حراج 20th Century Art / Middle East


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £783,000
1,030,263 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,154,000
1,518,421 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,205,875
1,586,678 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £70,934
93,334 دلار آمریکا
هنرمندان 13
آثار هنری 18
آثار هنری فروخته شده 17
آثار هنری

بدون عنوان
- بهمن محصص
112.5%
£212,500
279,605 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Curated
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £35,658
42,430 دلار آمریکا
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
فروردین 1400
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا