حراج Tableaux Orientalistes et Art Moderne Arabe et Iranien


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €298,500
426,429 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €422,500
603,571 دلار آمریکا
مجموع فروش €182,940
261,343 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €13,067
18,667 دلار آمریکا
هنرمندان 10
آثار هنری 26
آثار هنری فروخته شده 14
آثار هنری

آرتچارت | Moh + Hagi از حسین زنده رودی
مه+حاجی
- حسین زنده رودی
16.229%
€29,320
41,886 دلار آمریکا
Domaine de sécurité
- افشین پیر هاشمی
12.157%
€28,600
40,857 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Photographies
پاریس
آبان 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €60,000
68,182 دلار آمریکا
Art Contemporain Vente du Jour
پاریس
آذر 1395
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €170,500
181,383 دلار آمریکا
Art Contemporain Vente du Jour
پاریس
خرداد 1395
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €79,500
89,326 دلار آمریکا