حراج Contemporary Art / Arab & Iranian


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,125,500
1,731,538 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,572,000
2,418,462 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,108,250
1,705,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £42,625
65,577 دلار آمریکا
هنرمندان 49
آثار هنری 58
آثار هنری فروخته شده 26
آثار هنری

بدون عنوان
- سهراب سپهری
54.1%
£385,250
592,692 دلار آمریکا
بدون عنوان
- بهمن محصص
102.083%
£121,250
186,538 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Curated
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £35,658
42,430 دلار آمریکا
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
فروردین 1400
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا