حراج Islamic and Indian Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £591,500
985,833 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £826,500
1,377,500 دلار آمریکا
مجموع فروش £539,325
898,875 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £21,573
35,955 دلار آمریکا
هنرمندان 26
آثار هنری 35
آثار هنری فروخته شده 25
آثار هنری

HOU + HE + VAV
- حسین زنده رودی 36.842% بیشتر از میانگین
£130,000
216,667 دلار آمریکا
بدون عنوان
- محمد احصایی 57.895% بیشتر از میانگین
£75,000
125,000 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
£25,200
35,146 دلار آمریکا
- £31,900
44,491 دلار آمریکا

برآورد فروش

حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
£306,300
431,408 دلار آمریکا
- £479,800
675,775 دلار آمریکا

برآورد فروش

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا