حراج Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £207,000
304,412 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £314,000
461,765 دلار آمریکا
مجموع فروش £387,800
570,294 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £27,700
40,735 دلار آمریکا
هنرمندان 13
آثار هنری 14
آثار هنری فروخته شده 14
آثار هنری

بدون عنوان
- فرهاد مشیری
150%
£125,000
183,824 دلار آمریکا
سیاه‌مشق
- نصرالله افجه ای
24.8%
£62,400
91,765 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت
لندن
خرداد 1400
49 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
25
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,060,659
4,278,249 دلار آمریکا
روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا