حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian, Indian & Pakistani Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $3,576,000
بیشینه برآورد $4,811,000
مجموع فروش $1,661,700
میانگین ارزش آثار $55,390
هنرمندان 35
آثار هنری 54
آثار هنری فروخته شده 30
آثار هنری

بدون عنوان
- حسین زنده رودی 29.231% کمتر از میانگین
$230,000
Angel
- فرهاد مشیری 26.667% کمتر از میانگین
$220,000
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Photographs
دبی
فروردین 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $51,500
Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art
دبی
مهر 1389
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها $108,000
Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art
دبی
مهر 1388
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها $458,640