حراج International Modern and Contemporary Art


58 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم، اکریلیک روی بوم
150 * 200
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$51,400
193.714%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387

رنگ روغن روی بوم
94 * 72
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$37,000
111.429%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387

شماره اثر #34 (فروخته شده)
oil, gold leaf, gold paint and fabric on canvas
101.5 * 76.5
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$34,600
15.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387

رنگ روغن روی بوم
100 * 80
برآورد
$35,000
-
$40,000
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387

شماره اثر #37 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
200 * 200
برآورد
$22,000
-
$28,000
قیمت فروش
$51,400
105.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387

رنگ روغن روی بوم
212 * 162
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$115,000
228.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387

گواش روی مقوا، یک جفت
100 * 70
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$145,000
141.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387

اکریلیک روی بوم
255 * 180
برآورد
$20,000
-
$25,000
قیمت فروش
$25,000
11.111%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387

موم‌کاری و ترکیب مواد روی بوم
145 * 200
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$67,000
123.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387

گواش و خودکار روی کاغذ
73 * 58
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$229,000
663.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387