حراج هنر معاصر و مدرن مدیترانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £477,000
619,481 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £779,000
1,011,688 دلار آمریکا
مجموع فروش £401,307
521,178 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £36,482
47,380 دلار آمریکا
هنرمندان 15
آثار هنری 19
آثار هنری فروخته شده 11
آثار هنری

درختان
- سهراب سپهری
0.071%
£87,562
113,717 دلار آمریکا
ذکر الله
- محمد احصایی
3.751%
£62,562
81,249 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت
لندن
خرداد 1400
49 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
25
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,060,659
4,278,249 دلار آمریکا
روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا