حراج Photographie


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €39,000
45,349 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €57,000
66,279 دلار آمریکا
مجموع فروش €80,000
93,023 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €20,000
23,256 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 4
آثار هنری

RAPTURE (WOMEN)
- شیرین نشاط 183.333% بیشتر از میانگین
€42,500
49,419 دلار آمریکا
ON GUARD
- شیرین نشاط 0%
€12,500
14,535 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

NOW!
پاریس
اسفند 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €52,500
55,851 دلار آمریکا
Art Contemporain
پاریس
خرداد 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Art Contemporain
پاریس
آذر 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €231,000
253,846 دلار آمریکا