حراج Drouot Richelieu, Salle 1, Tableaux Abstraits & Contemporains*


  • آدر پاریس
  • خرداد 1394
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €120,900
135,843 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €157,200
176,629 دلار آمریکا
مجموع فروش €124,500
139,888 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €13,833
15,543 دلار آمریکا
هنرمندان 8
آثار هنری 13
آثار هنری فروخته شده 9
آثار هنری

ترکیب‌بندی
- محمد احصایی
11.111%
€40,000
44,944 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازبهجت صدر
ترکیب‌بندی
- بهجت صدر
14.286%
€30,000
33,708 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
پاریس
آذر 1398
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €19,840
22,044 دلار آمریکا
Abstract and Contemporary Art
پاریس
آذر 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها €88,832
100,945 دلار آمریکا
Drouot Richelieu, Salles 5 & 6, Art Abstrait et Contemporain*
پاریس
خرداد 1397
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €104,375
122,794 دلار آمریکا