حراج Islamic and Indian Art


15 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد روی بوم
192 * 215
برآورد
£3,000
4,615 دلار آمریکا
-
£5,000
7,692 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,125
12,500 دلار آمریکا
103.125%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394

شماره اثر #712 (فروخته شده)
سی‌پرینت روی کاغذ
77 * 128
برآورد
£600
923 دلار آمریکا
-
£800
1,231 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,100
1,692 دلار آمریکا
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394

شماره اثر #716 (فروخته شده)
photographic print, unique
50 * 60
برآورد
£1,500
2,308 دلار آمریکا
-
£2,500
3,846 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,350
2,077 دلار آمریکا
32.5%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394

مجسمه رزین رنگی
37 * 31
برآورد
£600
923 دلار آمریکا
-
£800
1,231 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,125
3,269 دلار آمریکا
203.571%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394

مجسمه رزین رنگی
37 * 36
برآورد
£600
923 دلار آمریکا
-
£800
1,231 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
3,077 دلار آمریکا
185.714%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394

photograph, n. 2/5
70 * 50
2/5
برآورد
£1,500
2,308 دلار آمریکا
-
£2,500
3,846 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,500
5,385 دلار آمریکا
75%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394

شماره اثر #727 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی مقوا
70 * 50
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,885 دلار آمریکا
120.588%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394

ترکیب مواد روی مقوا
70 * 50
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,692 دلار آمریکا
105.882%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394

tapestry, n. 2/15
50 * 140
برآورد
£1,000
1,538 دلار آمریکا
-
£1,500
2,308 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394

a pair: acrylic on canvas، acrylic on canvas, dyptich
149 * 200
برآورد
£2,500
3,846 دلار آمریکا
-
£3,500
5,385 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,800
4,308 دلار آمریکا
6.667%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394