حراج Hurouf: The Art of the Word


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $960,000
بیشینه برآورد $1,370,000
مجموع فروش $2,202,750
میانگین ارزش آثار $157,339
هنرمندان 10
آثار هنری 16
آثار هنری فروخته شده 14
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Art / Doha
دوحه
اردیبهشت 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها $374,000
Contemporary Art / Doha
دوحه
مهر 1393
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $866,750
Contemporary Art/Doha
دوحه
اردیبهشت 1392
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $870,250