حراج Hurouf: The Art of the Word


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 960,000 $
بیشینه برآورد 1,370,000 $
مجموع فروش 2,202,750 $
میانگین ارزش آثار 157,339 $
هنرمندان 10
آثار هنری 16
آثار هنری فروخته شده 14
آثار هنری

095TTV
- فرهاد مشیری 526% بیشتر از میانگین
782,500 $
بدون عنوان
- محمد احصایی 84.833% بیشتر از میانگین
554,500 $
ESHGH KHOSOOSI (LOVE)
- محمد احصایی 107.647% بیشتر از میانگین
176,500 $
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

Contemporary Art / Doha
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها 374,000 $
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 866,750 $
Contemporary Art/Doha
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 870,250 $