حراج Hurouf: The Art of the Word


20 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
150.5 * 150
برآورد
$40,000
-
$50,000
قیمت فروش
$50,000
11.111%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389

رنگ روغن روی بوم
89 * 179.5
برآورد
$250,000
-
$350,000
قیمت فروش
$554,500
84.833%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389

شماره اثر #17 (فروخته شده)
اکریلیک روی کاغذ چسبانده شده روی بوم
63.5 * 48.5
برآورد
$50,000
-
$60,000
قیمت فروش
$62,500
13.636%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389

oil and gold-leaf on canvas
102.2 * 72
برآورد
$70,000
-
$100,000
قیمت فروش
$176,500
107.647%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389

oil and gold-leaf on canvas
179.5 * 180.3
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$28,750
15%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389

شماره اثر #20 (فروخته شده)
bronze, n. 6/6
40 * 19 * 12
برآورد
$25,000
-
$50,000
قیمت فروش
$31,250
16.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389

شماره اثر #26 (فروخته نشده)
مجموعه چهارتایی: رنگ روغن روی بوم
169 * 70.7
برآورد
$10,000
-
$15,000
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389

oil, acrylic, gold leaf and glue on canvas
260.5 * 174.7
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$782,500
526%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389

شماره اثر #40 (فروخته نشده)
جفت: رنگ روغن و نقره ایی روی بوم
130 * 235.3
برآورد
$50,000
-
$70,000
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389

شماره اثر #44 (فروخته شده)
مجموعه سه تایی: چاپ روی بوم، نسخه 1 / 1 به علاوه دو نسخه ای. پی.، چاپ شده در 2010
216 * 109.5
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$12,500
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389