حراج Contemporary Art/Doha


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $674,000
بیشینه برآورد $945,000
مجموع فروش $870,250
میانگین ارزش آثار $124,321
هنرمندان 7
آثار هنری 8
آثار هنری فروخته شده 7
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Art / Doha
دوحه
اردیبهشت 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها $374,000
Contemporary Art / Doha
دوحه
مهر 1393
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $866,750
Hurouf: The Art of the Word
دوحه
آذر 1389
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,202,750