حراج Contemporary Art/Doha


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 674,000 $
بیشینه برآورد 945,000 $
مجموع فروش 870,250 $
میانگین ارزش آثار 124,321 $
هنرمندان 7
آثار هنری 8
آثار هنری فروخته شده 7
آثار هنری

ESHGH (LOVE), (6)
- محمد احصایی 25% بیشتر از میانگین
437,000 $
ALLAH, (12)
- محمد احصایی 21% کمتر از میانگین
197,000 $
VARIATIONS ON HEXAGON
- منیر فرمانفرماییان 182% بیشتر از میانگین
112,500 $
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

Contemporary Art / Doha
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها 374,000 $
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 866,750 $
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 2,202,750 $