حراج First Editions, Second Thoughts: An Auction of Books and Artwork to Benefit PEN American Center


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $5,000
بیشینه برآورد $7,000
مجموع فروش $17,000
میانگین ارزش آثار $17,000
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Post-War to Present
نیویورک
اسفند 1397
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $55,000
Post-War & Contemporary Afternoon Sale
نیویورک
اردیبهشت 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $97,500
The Collection of Earl and Camilla McGrath
نیویورک
اسفند 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $12,500