حراج 20th Century Art: Middle East


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 544,000 £
663,415 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 714,000 £
870,732 دلار آمریکا
مجموع فروش 1,047,510 £
1,277,451 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 65,469 £
79,841 دلار آمریکا
هنرمندان 8
آثار هنری 16
آثار هنری فروخته شده 16
آثار هنری

VARIATIONS ON HEXAGON AND OCTAGON MIRROR
- منیر فرمانفرماییان 81.481% بیشتر از میانگین
245,000 £
298,780 دلار آمریکا
UNTITLED (SATYR OR PAN)
- بهمن محصص 15.333% بیشتر از میانگین
173,000 £
210,976 دلار آمریکا
بدون عنوان
- منوچهر یکتایی 174% بیشتر از میانگین
137,000 £
167,073 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها 1,011,024 £
1,330,295 دلار آمریکا
17
فروخته نشده
مجموع فروش ها 0 £
20th Century Art / Middle East
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 75,000 £
97,403 دلار آمریکا