حراج 20th Century Art: Middle East


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £544,000
663,415 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £714,000
870,732 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,047,510
1,277,451 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £65,469
79,841 دلار آمریکا
هنرمندان 8
آثار هنری 16
آثار هنری فروخته شده 16
آثار هنری

VARIATIONS ON HEXAGON AND OCTAGON MIRROR
- منیر فرمانفرماییان 81.481% بیشتر از میانگین
£245,000
298,780 دلار آمریکا
UNTITLED (SATYR OR PAN)
- بهمن محصص 15.333% بیشتر از میانگین
£173,000
210,976 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر قرن بیستم / خاورمیانه
لندن
مهر 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,011,024
1,330,295 دلار آمریکا
20th Century Art / Middle East
لندن
فروردین 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
12
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,750
335,938 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن مدیترانه
لندن
آبان 1398
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها £366,183
475,562 دلار آمریکا