حراج The Young Collectors Auction


  • ایام بیروت
  • اردیبهشت 1394
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 15,000 $
بیشینه برآورد 23,000 $
مجموع فروش 22,800 $
میانگین ارزش آثار 7,600 $
هنرمندان 2
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 3
آثار هنری

Heech
- پرویز تناولی 4% بیشتر از میانگین
15,600 $
بدون عنوان
- علی شیرازی 80% بیشتر از میانگین
3,600 $
بدون عنوان
- علی شیرازی 80% بیشتر از میانگین
3,600 $
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 43,200 $
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 114,600 $
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 105,000 $