حراج 20th Century Art / Middle East


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 50,000 £
64,935 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 70,000 £
90,909 دلار آمریکا
مجموع فروش 75,000 £
97,403 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 75,000 £
97,403 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

بدون عنوان
- منصور قندریز 25% بیشتر از میانگین
75,000 £
97,403 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده