حراج Islamic and Indian Art Including Sikh Treasures and Arts of The Punjab


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 10,000 £
12,987 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 15,000 £
19,481 دلار آمریکا
مجموع فروش 10,000 £
12,987 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 10,000 £
12,987 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

A fine qajar Katamkari box
- علی شیرازی 20% کمتر از میانگین
10,000 £
12,987 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده