حراج Contemporary Art / Doha


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $620,000
بیشینه برآورد $870,000
مجموع فروش $866,750
میانگین ارزش آثار $144,458
هنرمندان 5
آثار هنری 7
آثار هنری فروخته شده 6
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Art / Doha
دوحه
اردیبهشت 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها $374,000
Contemporary Art/Doha
دوحه
اردیبهشت 1392
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $870,250
Hurouf: The Art of the Word
دوحه
آذر 1389
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,202,750