حراج Vente Art Contemporain


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 18,000 €
24,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,000 €
29,333 دلار آمریکا
مجموع فروش 0 €
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 0 €
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Art du XXe siècle 1950 à nos Jours
مهر 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 4,940 €
5,744 دلار آمریکا
Orientalisme
اردیبهشت 1395
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 5,850 €
6,573 دلار آمریکا
Photographie
آبان 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 2,340 €
2,489 دلار آمریکا