حراج هنر معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $6,000
بیشینه برآورد $8,000
مجموع فروش $8,190
میانگین ارزش آثار $8,190
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج عصر هنر معاصر
خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €88,200
107,771 دلار آمریکا
حراج روز هنر معاصر
پاریس
خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €3,780
4,619 دلار آمریکا
Contemporary Curated
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £35,658
42,430 دلار آمریکا