حراج Post-War to Present


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 45,000 $
بیشینه برآورد 70,000 $
مجموع فروش 55,000 $
میانگین ارزش آثار 27,500 $
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آثار هنری

Untitled (Rapture Series)
- شیرین نشاط 14% کمتر از میانگین
15,000 $
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده