حراج Post-War to Present


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $45,000
بیشینه برآورد $70,000
مجموع فروش $55,000
میانگین ارزش آثار $27,500
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آثار هنری

Untitled (Rapture Series)
- شیرین نشاط 14.286% کمتر از میانگین
$15,000
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Post-War & Contemporary Afternoon Sale
نیویورک
اردیبهشت 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $97,500
The Collection of Earl and Camilla McGrath
نیویورک
اسفند 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $12,500
Living with Art
نیویورک
بهمن 1395
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $5,000