حراج Autumn Auctions


  • Kaupp
  • آذر 1393
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €0
0 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €0
0 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

عشاق
- صادق تبریزی
-
فروخته نشده
عشاق
- صادق تبریزی
-
فروخته نشده
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Moderne & Zeitgenössische Kunst
زولتسبورگ
آذر 1393
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Moderne
زولتسبورگ
خرداد 1389
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €1,000
1,205 دلار آمریکا
هنرهای برتر - طراحی - جداول مدرن و معاصر
تیر 1400
€6,700
8,155 دلار آمریکا
- €8,900
10,833 دلار آمریکا

برآورد فروش