حراج Modern & Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,177,000
بیشینه برآورد $1,665,500
مجموع فروش $1,931,380
میانگین ارزش آثار $77,255
هنرمندان 13
آثار هنری 27
آثار هنری فروخته شده 25
آثار هنری

DE CHAQUE CÔTÉ, LES ETOILES FUSENT
- حسین زنده رودی 105% بیشتر از میانگین
$307,500
هیچ
- پرویز تناولی 14.286% کمتر از میانگین
$150,000
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Middle Eastern Modern & Contemporary Art
فروردین 1398
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $986,250
Dubai: Post War and Contemporary Art
فروردین 1397
7 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها $961,250
Modern & Contemporary Art
اسفند 1395
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,582,500