حراج Photographs


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 77,000 £
100,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 119,000 £
154,545 دلار آمریکا
مجموع فروش 8,130 £
10,558 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 8,130 £
10,558 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

Faezeh
- شیرین نشاط 2% بیشتر از میانگین
8,130 £
10,558 دلار آمریکا
Stripped
- شیرین نشاط -
فروخته نشده
Women of Allah
- شیرین نشاط -
فروخته نشده
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده