حراج Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art


34 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
ceramic
35 * 32 * 28
برآورد
$18,000
-
$25,000
قیمت فروش
$17,500
18.605%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390

فایبرگلس رنگ آمیزی شده، نسخه 6 / 6، فایبرگلس رنگ آمیزی شده، نسخه 6 / 6
* 157
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$98,500
64.167%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390

شماره اثر #24 (فروخته شده)
چند لتی: رنگ روغن روی بوم، a pair: acrylic on canvas
260 * 130
برآورد
$180,000
-
$240,000
قیمت فروش
$458,500
118.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390

شماره اثر #25 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
191 * 191
برآورد
$100,000
-
$120,000
قیمت فروش
$122,500
11.364%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390

شماره اثر #26 (فروخته شده)
رنگ‌روغن روی بوم، oil on polystyrene on board
120 * 70
برآورد
$70,000
-
$90,000
قیمت فروش
$86,500
8.125%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390

triptych: oil on panel
100 * 100
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$80,500
61%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390

شماره اثر #28 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
200 * 200
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$218,500
74.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390

شماره اثر #38 (فروخته نشده)
اکریلیک، رنگ طلایی و نقره ایی روی بوم، اکریلیک، رنگ طلایی و نقره‌ای روی بوم
212 * 182
برآورد
$200,000
-
$300,000
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390

شماره اثر #43 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
80 * 80
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$104,500
49.286%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390

شماره اثر #44 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
118 * 155
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$104,500
4.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390