حراج Contemporary Art Part II


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $47,000
بیشینه برآورد $68,000
مجموع فروش $79,850
میانگین ارزش آثار $39,925
هنرمندان 2
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

جلسه بعد از ظهر حراج روز هنر قرن بیستم و معاصر
نیویورک
تیر 1400
$20,000 - $30,000

برآورد فروش

Photographs
نیویورک
مهر 1397
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $30,000
20th Century & Contemporary Art Day Sale Afternoon Session
نیویورک
اردیبهشت 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $6,880