حراج The Young Collectors Auction


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 37,000 $
بیشینه برآورد 56,000 $
مجموع فروش 43,200 $
میانگین ارزش آثار 21,600 $
هنرمندان 3
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 2
آثار هنری

Al Hamd (Surah Al Hamd from the Quran)
- علی شیرازی 53.6% بیشتر از میانگین
38,400 $
بدون عنوان
- رضوان صادق زاده 26.154% کمتر از میانگین
4,800 $
'Untitled'
- علیرضا فانی -
فروخته نشده
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

The Young Collectors Auction
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 22,800 $
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 114,600 $
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 105,000 $