حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian & Turkish Art Including Masterpieces from The Pharos Art Collection & From The Maath Alousi Collection


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 1,245,000 $
بیشینه برآورد 1,800,000 $
مجموع فروش 1,572,250 $
میانگین ارزش آثار 87,347 $
هنرمندان 15
آثار هنری 21
آثار هنری فروخته شده 18
آثار هنری

بدون عنوان
- محمد احصایی 72% بیشتر از میانگین
171,750 $
بدون عنوان
- محمد احصایی 60% بیشتر از میانگین
159,750 $
بدون عنوان
- نصرالله افجه ای 94% بیشتر از میانگین
135,750 $
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 986,250 $
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها 865,000 $
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها 2,412,500 $