حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian & Turkish Art Including Masterpieces from The Pharos Art Collection & From The Maath Alousi Collection


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,270,000
بیشینه برآورد $1,835,000
مجموع فروش $1,668,750
میانگین ارزش آثار $87,829
هنرمندان 16
آثار هنری 22
آثار هنری فروخته شده 19
آثار هنری

بدون عنوان
- محمد احصایی 71.75% بیشتر از میانگین
$171,750
بدون عنوان
- محمد احصایی 59.75% بیشتر از میانگین
$159,750
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Middle Eastern Modern & Contemporary Art
فروردین 1398
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $986,250
Dubai: Post War and Contemporary Art
فروردین 1397
7 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها $961,250
Modern & Contemporary Art
اسفند 1395
13 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,495,000