حراج Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,498,000
بیشینه برآورد $2,109,000
مجموع فروش $3,020,500
میانگین ارزش آثار $125,854
هنرمندان 20
آثار هنری 29
آثار هنری فروخته شده 24
آثار هنری

آخرین شاعر ایران
- پرویز تناولی 421.429% بیشتر از میانگین
$365,000
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Middle Eastern, Modern and Contemporary Art
آبان 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £31,250
40,584 دلار آمریکا
Middle Eastern Modern & Contemporary Art
فروردین 1398
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $986,250
Dubai: Post War and Contemporary Art
فروردین 1397
7 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها $961,250