30 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #11 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
50 * 70
امضاء شده
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$68,750
129.167% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1393

شماره لت #12 (فروخته شده)
acrylic on canvas
128 * 198
امضاء شده
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$72,500
45% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1393

شماره لت #13 (فروخته شده)
oil on canvas
70 * 100
امضاء شده
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$257,000
157% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1393

شماره لت #14 (فروخته شده)
polished bronze on marble base, unique
46.5 * 17 * 11
امضاء شده
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$185,000
85% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1393

شماره لت #15 (فروخته شده)
mud, straw and resin on burlap
110.5 * 119
امضاء شده
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$100,000
66.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1393

شماره لت #16 (فروخته شده)
found objects, mixed media, mud, straw and resin on burlap
70.5 * 70.5 * 25.5
امضاء شده
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$118,750
137.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1393

شماره لت #17 (فروخته شده)
acrylic and ink on canvas
100 * 65
امضاء شده
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$125,000
25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1393

شماره لت #18 (فروخته شده)
acrylic on canvas
184 * 298.5
امضاء شده
برآورد
$120,000
-
$180,000
قیمت فروش
$161,000
7.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1393

1) polished bronze, n. 2/5; 2) polished bronze, n. 2/6; 3) polished bronze, n. 3/10; 4) polished bronze, n. 2/5
25.8 * 16 * 12
امضاء شده
برآورد
$60,000
-
$80,000
تاریخ حراج
29 مهر 1393

شماره لت #80 (فروخته شده)
copper and brass on wooden base, unique
180 * 40 * 10.5
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$221,000
76.8% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1393