حراج Impressionist, Modern & Contemporary Fine Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 800 €
909 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,200 €
1,364 دلار آمریکا
مجموع فروش 1,400 €
1,591 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 700 €
795 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آثار هنری

Autumn trees
- منوچهر نیازی 40% بیشتر از میانگین
700 €
795 دلار آمریکا
Boats
- منوچهر نیازی 40% بیشتر از میانگین
700 €
795 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده