حراج Visions d'Orient - De l'orientalisme à l'Art Contemporain


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €457,700
626,986 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €643,000
880,822 دلار آمریکا
مجموع فروش €307,410
421,110 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €21,958
30,079 دلار آمریکا
هنرمندان 14
آثار هنری 28
آثار هنری فروخته شده 14
آثار هنری

عشق
- محمد احصایی
30%
€91,000
124,658 دلار آمریکا
Allah
- محمد احصایی
2.8%
€51,400
70,411 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Photographies
پاریس
آبان 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €60,000
68,182 دلار آمریکا
Art Contemporain Vente du Jour
پاریس
آذر 1395
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €170,500
181,383 دلار آمریکا
Art Contemporain Vente du Jour
پاریس
خرداد 1395
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €79,500
89,326 دلار آمریکا