حراج Art Contemporain


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €120,000
131,868 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €180,000
197,802 دلار آمریکا
مجموع فروش €231,000
253,846 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €231,000
253,846 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

قوس آبی نیلگون
- حسین زنده رودی 54% بیشتر از میانگین
€231,000
253,846 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Photographie
پاریس
آبان 1396
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €80,000
93,023 دلار آمریکا
NOW!
پاریس
اسفند 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €52,500
55,851 دلار آمریکا
Art Contemporain
پاریس
خرداد 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا