حراج هنر معاصر و مدرن مدیترانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £490,300
612,875 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £820,000
1,025,000 دلار آمریکا
مجموع فروش £908,207
1,135,259 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £25,228
31,535 دلار آمریکا
هنرمندان 18
آثار هنری 38
آثار هنری فروخته شده 36
آثار هنری

بزرگ و مقدس
- منیر فرمانفرماییان 12.541% بیشتر از میانگین
£168,812
211,015 دلار آمریکا
آرتچارت | هنوز هم زندگی از منوچهر یکتایی
طبیعن بی‌جان
- منوچهر یکتایی 181.405% بیشتر از میانگین
£112,562
140,703 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا