حراج Contemporary Art Day Sale


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £86,000
148,276 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £112,000
193,103 دلار آمریکا
مجموع فروش £51,730
89,190 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £17,243
29,730 دلار آمریکا
هنرمندان 5
آثار هنری 5
آثار هنری فروخته شده 3
آثار هنری

چهار مثلث در یکی
- منیر فرمانفرماییان
7.067%
£34,850
60,086 دلار آمریکا
بدون عنوان
- فریده لاشایی
25%
£12,500
21,552 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

اکنونِ جدید
لندن
آذر 1399
£20,000
26,889 دلار آمریکا
- £30,000
40,333 دلار آمریکا

برآورد فروش

New Now
لندن
تیر 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £15,000
18,987 دلار آمریکا
Photographs
لندن
آبان 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £8,130
10,558 دلار آمریکا