حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £817,000
1,089,333 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,098,000
1,464,000 دلار آمریکا
مجموع فروش £686,250
915,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £85,781
114,375 دلار آمریکا
هنرمندان 9
آثار هنری 10
آثار هنری فروخته شده 8
آثار هنری

عاشقانِ هیچ ایستاده
- پرویز تناولی
33.333%
£200,000
266,667 دلار آمریکا
آرتچارت | Heartbeat از منیر فرمانفرماییان
ضربان قلب
- منیر فرمانفرماییان
60.714%
£112,500
150,000 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
آبان 1399
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £610,625
803,454 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آبان 1398
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £728,375
945,942 دلار آمریکا
کریستیز - لندن - تیر 1398
لندن
تیر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا