حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art


12 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
132 * 122
برآورد
£80,000
106,667 دلار آمریکا
-
£120,000
160,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£93,750
125,000 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396

رنگ روغن روی بوم، در سه لت
100 * 70
برآورد
£200,000
266,667 دلار آمریکا
-
£250,000
333,333 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396

رنگ روغن روی بوم
102 * 84
برآورد
£70,000
93,333 دلار آمریکا
-
£90,000
120,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£87,500
116,667 دلار آمریکا
9.375%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396

برنز صیقل خورده، نسخه 4 / 6، برنز جلا داده شده
* 100
برآورد
£120,000
160,000 دلار آمریکا
-
£180,000
240,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£200,000
266,667 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396

رنگدانه های طبیعی، خودکار و جوهر هندی و اکریلیک روی بوم، نصب شده روی صفحه چوبی، جوهر هندی، خودکار و پیگمنت طبیعی روی بوم سوار شده بر پنل
90 * 73
برآورد
£150,000
200,000 دلار آمریکا
-
£200,000
266,667 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396

شماره اثر #46 (فروخته شده)
اکریلیک و جوهر روی بوم
200 * 200
برآورد
£45,000
60,000 دلار آمریکا
-
£55,000
73,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,500
83,333 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396

اکریلیک روی بوم
140 * 125
برآورد
£20,000
26,667 دلار آمریکا
-
£25,000
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,500
43,333 دلار آمریکا
44.444%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396

رنگ روغن روی بوم
183 * 122
برآورد
£50,000
66,667 دلار آمریکا
-
£70,000
93,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,500
83,333 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396

رنگ روغن روی بوم
190 * 150
برآورد
£120,000
160,000 دلار آمریکا
-
£180,000
240,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£175,000
233,333 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396

اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
110.2 * 119.7
برآورد
£80,000
106,667 دلار آمریکا
-
£120,000
160,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396