حراج The Young Collectors Auction


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 78,000 $
بیشینه برآورد 113,000 $
مجموع فروش 105,000 $
میانگین ارزش آثار 17,500 $
هنرمندان 7
آثار هنری 7
آثار هنری فروخته شده 6
آثار هنری

Al Rahman (Soorat Al Rahman from the Qur’an)
- علی شیرازی 64.571% بیشتر از میانگین
28,800 $
بدون عنوان
- حسین کاشیان 24.8% بیشتر از میانگین
15,600 $
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

The Young Collectors Auction
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 22,800 $
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 43,200 $
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 114,600 $