حراج NOW!


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 15,000 €
15,957 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,000 €
21,277 دلار آمریکا
مجموع فروش 52,500 €
55,851 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 52,500 €
55,851 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Photographie
پاریس
آبان 1396
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 80,000 €
93,023 دلار آمریکا
Art Contemporain
پاریس
خرداد 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 0 €
Art Contemporain
پاریس
آذر 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 231,000 €
253,846 دلار آمریکا