حراج Modern and Contemporary Middle Eastern Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £700,600
898,205 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,070,000
1,371,795 دلار آمریکا
مجموع فروش £767,750
984,295 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £45,162
57,900 دلار آمریکا
هنرمندان 13
آثار هنری 20
آثار هنری فروخته شده 17
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
میر + ۵۴ + بی. زد. + اس
- حسین زنده رودی
2%
£245,000
314,103 دلار آمریکا
-
20%
£200,000
256,410 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت
لندن
خرداد 1400
49 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
25
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,060,659
4,278,249 دلار آمریکا
روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا