حراج Contemporary Art


  • ساتبیز نیویورک
  • شهریور 1387
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $14,000
بیشینه برآورد $18,000
مجموع فروش $12,500
میانگین ارزش آثار $6,250
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Curated
نیویورک
مهر 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
Contemporary Curated
نیویورک
اسفند 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $47,500
Post-War and Contemporary Photographs
نیویورک
مهر 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $42,500