حراج Doyle at Home, Holiday Gifts & Jewelry


  • DOYLE نیویورک
  • آذر 1396
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $700
بیشینه برآورد $900
مجموع فروش $440
میانگین ارزش آثار $440
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر زیبای مدرن
نیویورک
آبان 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $8,750
دُیل در خانه
نیویورک
شهریور 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,250
هنر معاصر و پساجنگ
نیویورک
اردیبهشت 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0