حراج Dubai: Post War and Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,134,000
بیشینه برآورد $1,584,000
مجموع فروش $961,250
میانگین ارزش آثار $80,104
هنرمندان 12
آثار هنری 19
آثار هنری فروخته شده 12
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Middle Eastern Modern & Contemporary Art
فروردین 1398
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $986,250
Modern & Contemporary Art
اسفند 1395
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,655,000
Modern & Contemporary Art
مهر 1395
19 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
7 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,946,380