حراج Dubai: Post War and Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,134,000
بیشینه برآورد $1,584,000
مجموع فروش $961,250
میانگین ارزش آثار $80,104
هنرمندان 12
آثار هنری 19
آثار هنری فروخته شده 12
آثار هنری

Untitled (from the Abstract series)
- سهراب سپهری 64.286% بیشتر از میانگین
$287,500
دیوار و هیچ
- پرویز تناولی 7.143% بیشتر از میانگین
$187,500
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Middle Eastern Modern & Contemporary Art
فروردین 1398
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $986,250
Modern & Contemporary Art
اسفند 1395
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,582,500
Modern & Contemporary Art
مهر 1395
18 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
7 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,931,380