حراج The Art of Lebanon Part II and Modern and Contemporary Middle Eastern Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £171,000
208,537 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £248,000
302,439 دلار آمریکا
مجموع فروش £181,000
220,732 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £25,857
31,533 دلار آمریکا
هنرمندان 9
آثار هنری 9
آثار هنری فروخته شده 7
آثار هنری

آرتچارت | TCHAH TCHAHE JIME از حسین زنده رودی
چهچه‌ی جیم
- حسین زنده رودی
18.519%
£110,000
134,146 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت
لندن
خرداد 1400
49 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
25
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,060,659
4,278,249 دلار آمریکا
روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا