حراج کریستیز - لندن - تیر 1398


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £60,000
75,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £80,000
100,000 دلار آمریکا
مجموع فروش £0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
آبان 1399
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £298,750
393,092 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آبان 1398
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها £728,375
945,942 دلار آمریکا
Middle Eastern, Modern and Contemporary Art
لندن
آبان 1397
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها £885,000
1,134,615 دلار آمریکا