حراج Art Contemporain Vente du Jour


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €60,000
67,416 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €100,000
112,360 دلار آمریکا
مجموع فروش €79,500
89,326 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €79,500
89,326 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Post-War and Contemporary Art vente du jour
پاریس
آذر 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €37,500
41,574 دلار آمریکا
Photographies
پاریس
آبان 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €60,000
68,182 دلار آمریکا
حراج روز هنر معاصر
پاریس
خرداد 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا