حراج ABSTRACT & CONTEMPORARY ART - FOREIGN PAINTERS OF THE PARISIAN SCENE


  • آدر پاریس
  • آذر 1393
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €18,500
23,125 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €23,700
29,625 دلار آمریکا
مجموع فروش €26,600
33,250 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €2,660
3,325 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 10
آثار هنری فروخته شده 10
آثار هنری

ترکیب‌بندی
- بهجت صدر
0%
€11,000
13,750 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازناصر عصار
ترکیب‌بندی
- ناصر عصار
233.333%
€4,500
5,625 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
پاریس
آذر 1398
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €19,840
22,044 دلار آمریکا
Abstract and Contemporary Art
پاریس
آذر 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها €88,832
100,945 دلار آمریکا
Drouot Richelieu, Salles 5 & 6, Art Abstrait et Contemporain*
پاریس
خرداد 1397
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €104,375
122,794 دلار آمریکا